Adatkezelés

„Láthatatlan segítség” rajzpályázat kecskeméti óvodások és alsó tagozatos gyerekek számára meghirdetett programhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

 

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban: TERMOSTAR Kft.) tájékoztatja a rajzpályázat program résztvevőit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól!

Adatkezelési gyakorlatunk az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletén (a továbbiakban GDPR) valamint az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

 

1. Adatkezelő

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. (Elérhetősége: 6000 Kecsemét, Akadémia krt. 4.; Tel.: 06-76/50-40-40; E-mail: kecskemet@termostar.hu)
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Váradi Zoltán (E-mail: varadi.zoltan@termostar.hu)

 

2. Az adatkezelés célja

rajzpályázati programon való részvétel

 

3. Az adatkezelés jogalapja

A pályázó személy szülő / gondviselőjének önkéntes hozzájárulása

 

4. Kezelt adatok köre

 • Pályázó neve
 • Pályázó életkora
 • Szülő / gondviselő neve
 • Szülő / gondviselő elérhetősége
 • E-mail cím
 • Pályázó óvodájának / iskolájának neve

 

5. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés – szülő / gondviselő név, elérhetőség, e-mail cím tekintetében – a pályázati munka beküldésétől a rajzpályázathoz kapcsolódó nyeremény átadásáig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az adatkezelés – pályázói név, életkor, pályázó óvodájának / iskolájának tekintetében – a pályázati munka beküldésétől a hozzájárulás visszavonásáig tart. 

A pályázó – szülő / gondviselője – hozzájárulását adja, hogy pályázati munkája, neve, életkora, óvodájának / iskolájának adata a TERMOSTAR Kft. weboldalán (www.termostar.hu) és Facebook oldalán (Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.)  megjelenjen!

 

6. Az érintett jogai

A GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a TERMOSTAR Kft. által kezelt személyes adatok tekintetében

 • a személyes adataihoz hozzáférjen,
 • a személyes adatok helyesbítését kérje,
 • a személyes adatok törlését kérje,
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje,
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés a TERMOSTAR Kft. vagy harmadik személy jogos érdeke miatt történik,
 • személyes adatait megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog),
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

6.1 Jog gyakorlati lehetőségek

Fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az 1. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Közös adatkezelés esetén az Önnel kapcsolatban álló Partner adatkezelőhöz is fordulhat, melyről bővebb tájékoztatást a Partner által adott adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

A TERMOSTAR Kft.  a kérelmet az annak beérkezésétől számított legrövidebb idő, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja és a döntésről Önt írásban – vagy amennyiben kérelmét e-mailben küldte meg részünkre – e-mailben tájékoztatja.

Amennyiben Ön nem ért egyet a TERMOSTAR Kft. válaszával vagy intézkedésével, úgy a 7.8. pontban feltüntetett jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére.

 

6.2 Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy a TERMOSTAR Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e személyes adatainak kezelése. Ha az adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.

 

6.3 Helyesbítés joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére a TERMOSTAR Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

6.4 Törléshez való jog (elfeledettséghez való jog)

Ön jogosult arra, hogy kérésére a TERMOSTAR Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtötték, vagy más módon kezelik,
 • ha Ön jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, illetve közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük az adatait és Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen,
 • ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • ha a személyes adatokat a TERMOSTAR Kft. jogellenesen kezelte,
 • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

A személyes adatokat a TERMOSTAR Kft. nem törli, amennyiben az alkalmazandó jog arra lehetőséget ad, így például amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

6.5 Adatkezelés korlátozásához való jog

Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.

 

6.6 Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a TERMOSTAR Kft. jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a TERMOSTAR Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

6.7 Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságát nem sérti, Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat a TERMOSTAR Kft. közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére.

 

6.8 Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön nem ért egyet a TERMOSTAR Kft. válaszával vagy intézkedésével, akkor a GDPR 77. cikke alapján panasszal élhet az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.

Az illetékes hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu)
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

7. Legfontosabb fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármilyen információ.

Érintett: azonosítható vagy azonosított természetes személy. Azonosított vagy azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Kecskemét, 2021. március 19.

 

A jelenlegi cég jogelődje, a TERMOSTAR KFt. 1993-ban alakult a Kecskeméti Ingatlankezelő és Távfűtő Vállalat távfűtési üzeméből, amely 1995-ben egyesült a DÉMÁSZ Rt. tulajdonú Kecskeméti Hőszolgáltató Kft-vel.

Cookie beállítások

6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.

76 / 50 - 40 - 40

kecskemet@termostar.hu

H-SZ: 8:00 – 15:00
Cs: 07:00 – 19:00
P: 08:00 – 12:00

A böngészőjében cookie-kat (adatfájlokat) tárolunk a felhasználói élmény javítása érdekében. További információk
Kosár tartalma
Ingyenes kiszállítás
Ingyenes kiszállítás
Tovább a kosárhoz