Téli rezsi-csökkentés

2018.
március
20.

a Kormány 39/2018. (III.12) Korm. rendeletének végrehajtásáról a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről

 

 


 

 

Tisztelt Fogyasztónk, Díjfizetőnk!
 
 
Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya téli rezsicsökkentésről döntött. 
 
A 2018. március 12. napján kihirdetett, a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján Ön a rendkívüli hideg időjárás miatt a társaságunk által kiállított számlában szereplő fűtési célú költségekből árkompenzációra jogosult. 
 
A Kormány döntése alapján az árkompenzáció mértéke 12 000 Ft, amelyet társaságunk a 2018. áprilisi számlában érvényesít. Az Ön eddig megszokott ütemezés szerint érkező következő fűtésszámlája ennek megfelelő mértékben csökken. Ha a számla összege alacsonyabb, mint az érvényesítendő árkompenzáció összege, a fennmaradó rész a legkésőbb 2018. június 30. napjáig kibocsátandó számlákban kerül érvényesítésre. 
A téli rezsicsökkentésről további részleteket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján, a http://www.mekh.hu, továbbá a http://www.termostar.hu  címen olvashat.
 
Amennyiben a fentiekkel kapcsoltban kérdése merülne fel, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat.

 

                                                                                                                                                          Horváth Attila  s.k.
                                                                                                                                                         ügyvezető igazgató

 


 

 

 

1344                                                                                        M A G YA R  K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 35. szám
 
 
III. Kormányrendeletek 
 
 
 
A Kormány 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelete 
a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről 
 
 
 
A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1. § (1) A távhőszolgáltató a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. melléklet 2.1.2.1. pontja szerinti fűtési célú távhőszolgáltatást az e rendelet hatálybalépésekor igénybe vevő, 
  a) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3. § b) pontja szerinti díjfizetők közül a lakossági díjfizető, 
  b) – épületrészenkénti díjmegosztás esetén – a Tszt. 3. § g) pont ga) alpontja szerinti lakossági felhasználók közül az egyes épületrészek     tulajdonosa vagy 
  c) – ha a távhőszolgáltatás díja díjszétosztás nélkül kerül megfizetésre – a Tszt. 3. § g) pont ga) alpontja szerinti lakossági felhasználó 
    [az a)–c) pont a továbbiakban együtt: fogyasztó] részére az 1. mellékletben meghatározott mértékű, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező     fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzációt (a továbbiakban: juttatás) ír jóvá az e rendeletben meghatározott feltételek szerint. 
 
(2) A juttatás csak a lakás céljára használt ingatlanban, lakossági díjszabással igénybe vett távhőszolgáltatás után jár. 
 
 
2. § (1) A juttatásról, annak jóváírása módjáról és (2) bekezdés szerinti időpontjáról a távhőszolgáltató az e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül a 2. melléklet szerinti tájékoztatásban értesíti a fogyasztót. 
 
(2) A távhőszolgáltató a juttatást a 2018. április havi számlában írja jóvá. Ha a számla összege alacsonyabb, mint a juttatás összege, a távhőszolgáltató a korábban jóvá nem írt juttatást a következő hónapokban kibocsátott számlában írja jóvá úgy, hogy az legkésőbb 2018. június 30-áig teljes összegében jóváírásra kerüljön. 
 
(3) A lakóépület fogyasztói közössége esetében, ha a fűtési célú távhőszolgáltatás díja díjszétosztás nélkül kerül megfizetésre, a juttatást az arra jogosult felé a fogyasztói közösség megbízottja – a távhőszolgáltató által a fogyasztói közösség részére kiállított számlában jóváírt juttatás alapján – lakás céljára szolgáló épületrészenként azonos mértékben érvényesíti.
 
(4) A juttatás összegét az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 5–7. melléklete szerint kiállított számla egyéb tétel részében kell feltüntetni. 
 
 
3. § (1) A juttatás ellenértékét az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztérium fejezetében e célra létrehozott költségvetési kiadási előirányzat terhére – a távhőszolgáltatónak az e rendelet hatálybalépését követő 15 napos jogvesztő határidőn belüli, fogyasztói kategóriák szerinti bontást tartalmazó, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére benyújtott adatszolgáltatása alapján – 2018. április 15-éig fizeti meg a távhőszolgáltató részére. A Hivatal a juttatás fedezeteként elismert összeget távhőszolgáltatónként megjelölve közli a miniszterrel. 
 
(2) A távhőszolgáltató által a fogyasztó számlájában ténylegesen jóváírt juttatásról és az azzal összefüggésben felmerült indokolt költségről és ráfordításról a távhőszolgáltató elkülönített nyilvántartást vezet, amely alapján a Hivatal részére az e rendelet hatálybalépését követő 120 napon belül elszámolást nyújt be. 
 
(3) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás és a (2) bekezdés szerinti elszámolás formáját és adattartalmát a Hivatal állapítja meg és az e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül teszi közzé a honlapján. 
 
 
4. § (1) Ha a távhőszolgáltató 
 
  a) a juttatás ellenértékének megállapításához valótlan adatot szolgáltatott, 
  b) az igénybe vett juttatást nem a megjelölt célra használta fel, illetve
  c) a juttatásra vonatkozóan az e rendeletben meghatározott valamely feltételt megszegett 
     [az a)–c) pont a továbbiakban együtt: jogosulatlanul igénybe vett támogatás], a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a Hivatal által      lefolytatott ellenőrzés és az az alapján indított hatósági eljárásban hozott döntés alapján egy összegben a központi költségvetés számára      visszafizeti. 
 
(2) A visszafizetési kötelezettség elmulasztása esetén a távhőszolgáltató által igényelt távhőszolgáltatási támogatást a jogosulatlanul igénybe vett támogatással csökkentett mértékben lehet kifizetni. 
 
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
                                                                                                                   Orbán Viktor s. k., 
                                                                                                                     miniszterelnök 
 
 
 
 
 
1.melléklet a 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelethez 
 
A téli rezsicsökkentésként, a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő fogyasztók részére biztosított juttatás mértéke 
 
 
1. Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti fogyasztó részére jóváírandó juttatás mértéke fogyasztónként 12 000 Ft. 
 
2. Az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fogyasztó részére jóváírandó juttatás mértéke az 1. pontban meghatározott összeg és a lakás céljára szolgáló épületrészek számának szorzata. 
 
 
2.melléklet a 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelethez 
 
A juttatásról, annak jóváírása módjáról és időpontjáról szóló tájékoztatás tartalma 
 
Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya téli rezsicsökkentésről döntött. A 2018. március 12. napján kihirdetett, a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján Ön a rendkívüli hideg időjárás miatt a társaságunk által kiállított számlában szereplő fűtési célú költségekből árkompenzációra jogosult. 
A Kormány döntése alapján az árkompenzáció mértéke 12 000 Ft, amelyet társaságunk a 2018. áprilisi számlában érvényesít. Az Ön eddig megszokott ütemezés szerint érkező következő fűtésszámlája ennek megfelelő mértékben csökken. Ha a számla összege alacsonyabb, mint az érvényesítendő árkompenzáció összege, a fennmaradó rész a legkésőbb 2018. június 30. napjáig kibocsátandó számlákban kerül érvényesítésre. 
A téli rezsicsökkentésről további részleteket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján, a http://www.mekh.hu címen olvashat.
 

 

A jelenlegi cég jogelődje, a TERMOSTAR KFt. 1993-ban alakult a Kecskeméti Ingatlankezelő és Távfűtő Vállalat távfűtési üzeméből, amely 1995-ben egyesült a DÉMÁSZ Rt. tulajdonú Kecskeméti Hőszolgáltató Kft-vel.

Cookie beállítások

6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.

76 / 50 - 40 - 40

kecskemet@termostar.hu

H-SZ: 8:00 – 15:00
Cs: 07:00 – 19:00
P: 08:00 – 12:00

Kosár tartalma
Ingyenes kiszállítás
Ingyenes kiszállítás
Tovább a kosárhoz